Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2018

zielonkawaherbata
Wie pani, bo mój największy problem polega na tym, że ja się chcę kontaktować z ludźmi, tylko te kontakty są niesatysfakcjonujące… że mnie męczą takie tematy konwersacyjne błahe.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaszydera szydera

May 25 2018

zielonkawaherbata
6610 bd3e
zielonkawaherbata
6608 e745 390
zielonkawaherbata
6563 3377 390
8982 a51f 390
Reposted fromdokiis dokiis viadobby dobby
zielonkawaherbata
6440 b086 390
Jerzy Iwaszkiewicz "Viva" nr 40

May 24 2018

zielonkawaherbata

September 17 2017

zielonkawaherbata
5287 2b3f 390
zielonkawaherbata
1412 5676 390
zielonkawaherbata

March 05 2017

zielonkawaherbata
8740 9daa 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaBabson Babson
9344 f019 390
zielonkawaherbata
7916 e681 390
Reposted fromEkran Ekran

February 14 2017

zielonkawaherbata
4843 9266 390
Reposted fromdailylife dailylife
zielonkawaherbata
4875 2170 390
Reposted fromdailylife dailylife

April 27 2015

zielonkawaherbata
-Oh dziękuję za uwagę! Gdy spojrzałem dziś w lustro uznałem, że jestem szkaradny, ale jak widać myliłem się kokietując sam siebie!
— Król Julian
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viacytaty cytaty

December 15 2014

zielonkawaherbata
3517 0da4 390
Reposted fromamandine amandine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl